fbpx

OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. Úvodní ustanovení a vymezení pojmů

Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ust. § 1751 odst. 1 zákona č.  89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím rozhraní webů Prodávajícího www.smrdigital.cz, www.jesenikycare.cz, jesenikylove.czwww.mysao.cz (dále jen „web Prodávajícího“). Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

Prodávajícím a poskytovatelem produktů a služeb dostupných na webu Prodávajícího je společnost Social Media Robotics s.r.o., Zeyerova 654/7, Jeseník, 790 01,  IČO: 09676082; zapsána v živ. rejstříku KS v Ostravě (dále jen „Prodávající“). Prodávající je současně výhradním distributorem elektronických produktů a služeb dostupných na uvedeném webu Prodávajícího. Kontaktním e-mailem Prodávajícího je info@smrdigital.cz.

Kupujícím je fyzická či právnická osoba, která učinila objednávku produktů a služeb Prodávajícího dostupných na webu Prodávajícího a uhradila za takto objednané produkty a služby kupní cenu (dále jen „Kupující“).

Spotřebitelem je v souladu s ust. § 419 občanského zákoníku každá fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. Podnikatelem je osoba, který neuzavírá kupní smlouvu jako Spotřebitel.

Kupní smlouvou se rozumí kupní smlouva uzavřená prostřednictvím elektronického formuláře dostupného na webu Prodávajícího.

V otázkách výslovně neupravených kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami se tento vztah řídí občanským zákonem a právními předpisy na ochranu spotřebitele, zejména zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“).

2. Informace o produktech a službách

Informace o produktech a službách Prodávajícího jsou dostupné v českém jazyce na webu Prodávajícího. Produkty a služby jsou Kupujícímu zpřístupněny online po úspěšném dokončení nákupu, tedy po úspěšném zaplacení kupní ceny dle objednávky Kupujícího. Cena produktů a služeb Prodávajícího je dostupná na webu Prodávajícího. Prodávající není plátcem DPH, tedy k cenám produktů a služeb není dále DPH účtováno.

3. Ochrana autorských práv

Předmět koupě, tj. produkty a služby Prodávajícího vč. jejich obsahu jsou produktem duševního vlastnictví a podléhají právní ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „autorský zákon“). Je zakázáno jakékoliv jejich šíření nebo poskytování produktů a služeb třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího.  Oprávnění k výkonu práva autorského produkty a služby Prodávajícího užít v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě může být Kupujícímu poskytnuto jen na základě písemné smlouvy uzavřené za tímto účelem mezi Kupujícím a Prodávajícím. Kupující odpovídá Prodávajícímu za újmu, kterou porušením práv na ochranu autorského díla způsobí.

Kupující se zavazuje, že nebude online produkty či služby prodávajícího stahovat na svůj pevný disk či jiné podobné zařízení určené pro ukládání digitálních dat, a dále, že nebude pořizovat žádné audio nebo audiovizuální záznamy přehrávaného videa v rámci produktu – online kurzu Prodávajícího. V případě, že tak Kupující učiní, jedná se o podstatné porušení kupní smlouvy ze strany Kupujícího, které zakládá právo Prodávajícího od uzavřené kupní smlouvy odstoupit a Kupující odpovídá Prodávajícímu za škodu, kterou tímto svým jednáním způsobí.

Přístupové údaje k produktům a službám Prodávajícího, tj. především poskytnuté uživatelské jméno a heslo vygenerované za účelem přístupu Kupujícího k online produktům a službám Prodávajícího na základě jeho objednávky, jsou určeny pouze pro osobu Kupujícího, který je povinen tyto údaje chránit před jejich zneužitím třetí osobou. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za zneužití těchto údajů jinou třetí osobou. Kupující není oprávněn poskytnout či zpřístupnit tyto údaje jiné třetí osobě. Kupující odpovídá v plném rozsahu za škodu vzniklou poskytnutím či zpřístupnění těchto údajů.

4. Objednávka a nákup

Kupující zadává objednávku elektronicky vyplněním příslušného formuláře na webu Prodávajícího. Formulář obsahuje vždy informace o Kupujícím, objednaném produktu či službě, kupní ceně, jakož i způsobu úhrady kupní ceny, případně údaje o požadovaném způsobu doručení produktu či zpřístupnění služby. Odesláním objednávky Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a s souhlasí s nimi.

Kupní smlouva je uzavřena odesláním objednávky Kupujícího prostřednictvím elektronického formuláře na webu Prodávajícího. Veškeré odeslané objednávky jsou považovány na závazné.

Uzavření kupní smlouvy a údaje týkající se zakoupeného produktu či služby jsou Kupujícímu potvrzeny Prodávajícím po odeslání objednávky na e-mail uvedený Kupujícím v objednávce, vč. přiděleného čísla objednávky, a následným daňovým dokladem nebo fakturou.

5. Zrušení objednávky

Ke zrušení objednávky dojde automaticky neuhrazením částky objednávky ve stanoveném termínu splatnosti. Termín splatnosti je standardně stanoven na sedm kalendářních dnů od učinění objednávky ze strany Kupujícího.

6. Úhrada kupní ceny

Způsob úhrady kupní ceny si Kupující vybere při vyplňování elektronického objednávkového formuláře na webu Prodávajícího. Po odeslání formuláře přesměruje systém Kupujícího na další stránku dle zvoleného způsobu platby. Platba je úspěšně dokončena zobrazením potvrzující zprávy a jejím zasláním e-mailem. V případě neúspěšné úhrady je Kupující informován zprávou zobrazenou na platební stránce a zaslaným e-mailem.

Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti  Stripe, která poskytuje technologii bezpečného zpracovávání online plateb. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadává Kupující pomocí šifrovaného kanálu společnosti  Stripe.

Opakovaná platba - 30 dní

V případě, že předmětem koupě je produkt s pravidelným třicetidenním členským poplatkem nebo pravidelným nájemným, využívá Prodávající k uhrazení členského poplatku automatické opakované platby kartou (tzv. reccuring payments). Vyplněním elektronického formuláře se Kupující zavazuje hradit pravidelný měsíční členský poplatek ve výši zřetelně a jasně uvedené v objednávce , a to po celou dobu využívání služby. Vyplněním elektronického formuláře Kupující souhlasí s tím, aby členský poplatek (v předem jasně uvedené výši) byl každých 30 dní (počínaje datem objednávky) automaticky vyúčtován k tíži platební karty Kupujícího, jíž byla provedena první úhrada, a to po celou dobu využívání služby.

Upozornění na automatickou platbu

V případě, že objednávka podléhá opakované platbě, Kupující je vždy jasně informován na prodejní stránce produktu o výši pravidelného měsíčního poplatku i o způsobu, jak je možné členství v klubu nebo pronájem služby ukončit a zastavit tak opakované účtování plateb. V případě, že Kupující vyplní objednávku, která opakovanou platbu zahrnuje, zašle mu Prodávající do dvou pracovních dnů od provedení první platby potvrzení o nastavení opakované platby prostřednictvím e-mailu uvedeného v objednávce. Zároveň vždy sedm dnů před automatickým vyúčtováním poplatku je Kupující o této skutečnosti upozorněn e-mailem na adresu, kterou uvedl v objednávce, spolu s jasnými pokyny, jak může Kupující opakované platby zrušit.

7. Doručení produktu / zpřístupnění služby

Po úspěšném provedení a potvrzení úhrady kupní ceny je Kupujícímu online zpřístupněn zakoupený produkt nebo služba. Na e-mail, který Kupující uvedl při své objednávce, mu budou zaslány přístupové údaje, tj. uživatelské jméno a heslo, a bude mu zpřístupněno přihlášení do členské sekce, nebo bude přidán do skupiny na Facebooku, kde se jednotlivé lekce zakoupeného produktu nachází. Informace o tom, na které platformě bude konkrétní lekce zveřejněna, je uvedeno na webu Prodávajícího. Zpřístupněním přístupových údajů Kupujícímu jsou jím zakoupené produkty a služby dodány.

8. Odstoupení od smlouvy

Je-li Kupujícím spotřebitel, má v souladu s ust. § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode od převzetí/dodání objednaného produktu či služby, a to bez udání důvodu. Kupující – spotřebitel však nemá v souladu s ust. § 1837 písm. l) občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit v případě, že mu již byl digitální obsah objednaného produktu zpřístupněn nebo mu již byla objednaná služba poskytnuta. Pokud se jedná o digitální online kurz, tak po jeho zpřístupnění může Prodávající, ze závažných důvodů na straně Kupujícího, odstoupení od smlouvy poskytnout, ale Kupujícímu bude účtován storno poplatek ve výši 40% z kupní částky.

GARANCE vrácení peněz u služby ASP

Tato garance se vztahuje výhradně k poskytnutí služby Automatizovaný Systém pro vaše Podnikání (dále jen ASP) s jednorázovou objednávkou této služby na 6. měsíců. Touto garancí se jako společnost zavazujeme, že pokud klient prokazatelně realizoval všechny kroky na sociálních sítích podle Příručky, kterou dostal při aktivaci služby ASP a absolvoval všechna  videa v Akademii ASP MasterClass, a nezískal do svého ASP systému za první objednané období, tj. prvních 180 dnů minimálně 100 nových kontaktů, zavazujeme se k tomu, že budeme s tímto klientem dále pracovat zdarma dokud výsledků nedosáhne. Pokud bude klient trvat na vrácení své platby a zrušení služby ASP, platba bude vrázena klientovi zpět ve výši 100% provedené úhrady. Navíc bude klientovi vyplacen 3násobek této zaplacené částky.

Odstoupení od kupní smlouvy je možné elektronickou formou – zasláním e-mailu na adresu info@smrdigital.cz s výslovným prohlášením Kupujícího o odstoupení od kupní smlouvy a s přiložením kopie faktury. Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně objednaného produktu. Částka bude vrácena do třiceti dnů od odeslání dobropisu Kupujícímu. Částka bude vrácena zpět bankovním převodem. Po odstoupení od smlouvy je Kupujícímu ukončen přístup do členské sekce produkty či služby s dosud zveřejněnými materiály placeného online kurzu. Kupující, který odstoupil od kupní smlouvy v rámci garance vrácení peněz, nemá nárok na dosud nezveřejněné lekce a bonusy související s programem.

9. Reklamace – nedoručení produktu / nezpřístupnění služby

Práva a povinnosti smluvních stran týkající se odpovědnosti za vady, tj. práva z vadného plnění, se řídí občanským zákoníkem, zejména ust. § 1925, § 2099 a násl. a § 2161 a násl. občanského zákoníku.

V případě že Kupující obdržel potvrzující zprávu o úspěšně provedené úhradě kupní ceny produktu nebo služby a tento produkt či služba mu nebyly zpřístupněny, nebo pokud nastal nějaký jiný problém, Kupující kontaktuje Prodávajícího na adrese info@smrdigital.cz a Prodávající učiní bez zbytečného odkladu po obdržení e-mailu nápravu vadného stavu.

Případné reklamace nebo námitky může kupující kdykoli vznést elektronickou formou – zasláním e-mailu na adresu Prodávajícího info@smrdigital.cz. Pro podání reklamace či námitky není dán žádný zvláštní formulář. Z vyjádření Kupujícího však musí vždy vyplývat, v čem spočívá vytýkaná vada produktu či služby či námitka a jaký způsob vyřízení požaduje. O podané reklamaci či námitce rozhodne Prodávající nejpozději do 30 dnů od jejího obdržení. Kupující bude v této lhůtě vyrozuměn o způsobu vyřízení či reklamace e-mailem včetně odůvodnění.

V případě drobných technických problémů, při problémech s přihlášením do členské sekce, potřebě změnit heslo nebo jiných problémech, které znemožňují Kupujícímu řádné užívání produktu či služby, se Kupující může obrátit na Prodávajícího na e-mailové adrese info@smrdigital.cz. Tyto požadavky jsou Prodávajícím řešeny bez zbytečného odkladu od jejich obdržení, nejpozději však ve lhůtě 30 dnů ode dne přijetí požadavku.

10. Vyloučení odpovědnosti

Uzavřením kupní smlouvy Kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí jsou pouze v rukou Kupujícího a Prodávající za ně nenese žádnou odpovědnost. V předmětu koupě může Kupující najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k dané tematice, jíž se produkty a služby Prodávajícího zabývají.

11. Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů Kupujícího, který je fyzickou osobou (resp. kontaktní fyzickou osobou právnické osoby), je upravena v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Obecné nařízení“).

V případě, že je Kupující fyzickou osobou (resp. kontaktní fyzickou osobou právnické osoby), vystupuje Prodávající v pozici správce osobních údajů. Identifikační a kontaktní údaje Prodávajícího jsou uvedeny v čl. 1 těchto obchodních podmínek.

Prodávající zpracovává o Kupujícím osobní údaje v podobě jeho jména a příjmení, doručovací, příp. fakturační adresy, e-mailového kontaktu, telefonního kontaktu, přihlašovacího jména, hesla a obsahu učiněné objednávky.

Poskytnuté osobní údaje Prodávající zpracovává na právním základě uzavření a plnění kupní smlouvy, a to za účelem řádného poskytnutí plnění dle uzavřené kupní smlouvy, pro související komunikaci při plnění a za účelem vedení uživatelského účtu, a dále na základě oprávněného zájmu, a to za účelem zasílání informačních a reklamních sdělení a vedení databáze Kupujících Prodávajícího.

Poskytnuté osobní údaje bude Prodávající zpracovávat po dobu neurčitou, a to až do pominutí účelů, pro které jsou osobní údaje zpracovávány.

Poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem a ve fyzické podobě manuálním způsobem.

Prodávající tímto informuje Kupujícího o právech, která mu ze zpracování osobních údajů plynou, a sice že má Kupující následující práva:

-       právo na přístup k osobním údajům, které o něm Prodávající zpracovává,
-       právo na opravu osobních údajů,
-       právo na výmaz osobních údajů,
-       právo na omezení zpracování osobních údajů,
-       právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
-       právo na přenositelnost osobních údajů,
-       právo podat stížnost na zpracování osobních údajů u příslušného dozorového úřadu.

11. Odpovědnost za obsah webu

Webové stránky Prodávajícího mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění Prodávajícího.

12. Závěrečná ustanovení

Mimosoudní řešení sporů

Údaj o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů včetně údaje, zda se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru

Kupující má možnost sdělit Prodávajícímu případné stížnosti v písemné formě, popř. elektronicky prostřednictvím e-mailu na adresu uvedenou v Kontaktních údajích Prodávajícího v čl. I těchto obchodních podmínek. Prodávající bude reagovat na doručenou stížnost ve stejné formě, v jaké mu byla doručena (písemně, popř. elektronicky na e-mailovou adresu Kupujícího). Prodávající si však vyhrazuje právo nereagovat na stížnosti třetích osob, které neuzavřely s Prodávajícím kupní smlouvu.

Není-li Zákazník spokojen s vyřešením stížnosti či reklamace ze strany Prodávajícího, popř. nechce-li vůbec komunikovat s Prodávajícím, je oprávněn obrátit se svými stížnostmi na příslušný orgán dohledu, kterým je Česká obchodní inspekce (ČOI): http://www.coi.cz/. Na zde uvedené internetové stránce nalezne návod, jakým způsobem podat stížnost, kterou může Zákazník podat také elektronicky prostřednictvím e-podatelny ČOI na této adrese: http://www.coi.cz/cz/e-podatelna/. V případě vzniku sporu mezi Zákazníkem, který je Spotřebitelem, a Prodávajícím, vyplývajícího z Kupní smlouvy, je tento Zákazník oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci za účelem uzavření dohody s Prodávajícím, prostřednictvím kontaktního formuláře dostupného na internetové stránce: https://adr.coi.cz/csa. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu jsou pro Zákazníka zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Pro Zákazníka je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná.

Mimosoudní řešení sporu se řídí § 20d a násl. zákona o ochraně spotřebitele. Návrh na zahájení mimosoudního řízení musí obsahovat náležitosti dle § 20n zák. o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy Zákazník poprvé u Prodávajícího uplatnil nárok, který je předmětem sporu (např. od okamžiku první reklamace zboží nebo od okamžiku žádosti o vrácení kupní ceny po platném odstoupení od Kupní smlouvy v případě prodlení Prodávajícího s jejím vrácením).

Účinnost

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.1. 2023.  

Veškeré informace týkající se produktů a služeb Prodávajícího jsou sdělovány prostřednictvím webů www.smrdigital.cz, www.jesenikycare.cz, www.jesenikylove.cz a www.mysao.cz popřípadě dalšími informačními kanály, zpravidla e-mailem.

Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webu Prodávajícího a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek v době, kdy byla objednávka učiněna.

V případě, že by některé ustanovení VOP bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí VOP nebo kupní smlouvy.